Strona główna / Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa na naszym Serwisie, dlatego też Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy oraz że dołożymy wszelkich starań, aby były traktowane z zachowaniem należytej ostrożności i odpowiedzialnie.

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO jest All Windows Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie, ul. Karpacka6, 48-303 Nysa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345467, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7531608850, REGON: 531212343

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem pisząc na adres: marzena.straub@allwindows.eu –  Inspektor Ochrony Danych – Marzena Straub, lub dzwoniąc pod numer tel. 665-440-363,

2. Definicje 

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis

Serwis – strona internetowa funkcjonująca w sieci Internet pod domeną www.allwindows.eu wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w Serwisie, umożliwiających Użytkownikom korzystanie z oferowanych funkcjonalności Serwisu;

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein. RODO dotyczy tych ostatnich na mocy Porozumienia o EOG;

Państwo trzecie – każde państwo, które nie jest państwem członkowskim EOG;

Polityka Prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą politykę prywatności;

3. Informacje Ogólne

 1. Korzystać z Serwisu mogą Użytkownicy mający dostęp do sieci Internet.
 2. Serwis zbiera Dane Osobowe Użytkowników, które gromadzone są w systemach IT kiedy Użytkownik ogląda (odwiedza) Serwis – są to wyłącznie zwykłe logi systemowe oraz informacje, które wysyła przeglądarka przedstawiając się czyli dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w Serwisie (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, etc.)
 3. W Serwisie gromadzone są tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne i adekwatne do celów, w jakich będą one przetwarzane. Korzystanie z Serwisu nie wymaga od Użytkownika przekazania Administratorowi swoich danych osobowych, tj. danych pozwalających określić jego tożsamość (obejmujących np. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu). Jednakże w ramach korzystania z niniejszej strony, Użytkownik może zostać poproszony o przekazanie Administratorowi swoich danych osobowych na potrzeby konkretnych działań, np. formularz kontaktowy w celu skontaktowania się z konsultantem. Podanie tych danych osobowych (np. adresu e¬mail) jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji celu, do którego zostały przekazane. Przekazując wspomniane dane, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i ujawnienie swoich danych osobowych we wskazanych celach.
 4. Dane w systemach statystyk (np. Google Analytics) zbierane są w sposób anonimowy.
 5. Ze względów technicznych, niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies.
  Pliki cookie to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzania niniejszej strony. Pliki cookie pomagają analizować odwiedzających strony internetowe i powiadamiają ich administratorów, gdy są one odwiedzane. Pliki cookie umożliwiają witrynom internetowym automatyczne rozpoznanie użytkownika. Aplikacja strony internetowej może dzięki nim dostosować swoje reakcje do potrzeb i preferencji użytkownika, zbierając i zapamiętując informacje o dokonywanych przez niego wyborach. Administrator nie korzysta z plików cookie, aby zbierać informacje, które pozwalają określić tożsamość Użytkownika. Administrator może używać cookies do rozpoznania Użytkowników oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania przez nich z niniejszej strony. Właściciel nie używa cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e­mail.

Użytkownik może usuwać pliki cookie – pliki te przechowywane są na twardym dysku lub w wyszukiwarce internetowej. Aby ograniczyć lub zablokować pliki cookies umieszczane przez Administratora czy też jakąkolwiek inną stronę internetową, lub aby otrzymywać powiadomienia o umieszczanych plikach cookie lub całkowicie zrezygnować z ich przyjmowania, należy dokonać odpowiednich ustawień wyszukiwarki. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy skorzystać z funkcji „Pomocy” w wyszukiwarce. Należy również pamiętać, że odmowa przyjęcia plików cookie może uniemożliwić korzystanie z pewnych możliwości, jakie oferuje niniejsza strona internetowa.

4. Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych

Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika za pośrednictwem Serwisu
  Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w powyższym celu jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. w celu obsługi reklamacji
  Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego tj. art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na dochodzeniu przez Administratora Danych Osobowych ewentualnych roszczeń a także obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, okres przedawnienia roszczeń z reklamacji i okres niezbędny do obrony przed roszczeniami zgłaszającego reklamację.
 3. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy/nawiązania współpracy i/lub w celu wykonania umowy/współpracy
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO
  Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami klientów i kontrahentów. Nadto, administrator danych może uzyskiwać od kontrahenta podstawowe dane jego pracownika/współpracownika (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub współpracy, nr telefonu oraz w określnych sytuacjach nr dokumentu ze zdjęciem) w związku z realizacją umowy, której dane dotyczą od podmiotu, u którego ta osoba jest zatrudniona lub współpracuje. Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających.
 4. w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika, komunikacji z Użytkownikiem, optymalizacji korzystania z Serwisu, w celach tworzenia statystyk, prezentacji w Serwisie spersonalizowanych treści dostosowanych do preferencji i zainteresowań Użytkownika, personalizowania i prezentacji reklam wyświetlanych na innych stronach, aplikacjach, witrynach, realizacji ankiet oraz wykrywania botów i nadużyć w usługach analiz działań narzędzi marketingowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.Przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika w powyższych celach jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych tj. dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, w tym uwzględnienia charakterystyki odbiorców w prowadzonych działaniach, jak również zabezpieczenia Serwisu przed próbami bezprawnej ingerencji w Serwis np.: próbami włamania do Serwisu przez osoby nieupoważnione – tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO. Dane osobowe przetwarzane przy pomocy plików cookies będą przetwarzane po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, również w celach marketingowych.

5. Przekazywanie danych osobowych

Administrator nie przekazuje zgromadzonych Danych Osobowych podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów przetwarzających Dane Osobowe na zlecenie Administratora oraz w przypadku, gdy takie przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania prawne. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym zakres udostępnionych danych jest ograniczony do danych koniecznych celem udostępnienia. Niektórzy spośród podmiotów, z którymi współpracujemy, mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Danych Osobowych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony Danych Osobowych.

6. Przysługujące prawa

Jako osoba, której dane będę przetwarzane ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 RODO, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie i zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych na podstawie i w przypadkach określonych w art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych na podstawie i zasadach określonych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO;
 • żądania informacji na temat odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, a które następnie zostały sprostowanie, usunięte lub doszło do ograniczania ich przetwarzania, na podstawie i zasadach określonych w art. 19 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, danych osobowych, na podstawie i zasadach określonych w art. 21 RODO z uwzględnieniem punktu IV niniejszej klauzuli;
 • do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych (które uprzednio zostały dostarczone Administratorowi) na podstawie i zasadach określonych w art. 20 ust. 1 RODO;
 • do przesłania danych osobowych innemu administratorowi na podstawie i zasadach określonych w art. 20 RODO (tzw. prawo do przenoszenia danych osobowych).
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie i zasadach określonych w art. 7 RODO.

7. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Aktualnie tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Serwisu.