Domov / Zásady Ochrany Osobních Údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naším cílem je poskytnout vám pocit bezpečí na našich webových stránkách, a proto je pro nás velmi důležité vaše soukromí a ochrana osobních údajů. Ujišťujeme vás, že zpracování osobních údajů je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom s nimi zacházeli s náležitou péčí a odpovědností.

1. Údaje správce

Správcem vašich osobních údajů ve smyslu GDPR je společnost All Windows Group Společnost s ručením omezeným se sídlem v Nyse,, ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod č. KRS: 0000345467, jehož dokumentace je uložená u Okresního soudu v Opole VIII Ekonomické oddělení Národního soudního rejstříku, NIP: 7531608850, REGON: 531212343

Ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů se prosím obracejte písemně přímo na Správce na adresu: marzena.straub@allwindows.eu – Inspektor ochrany osobních údajů – Marzena Straub, nebo na telefonním čísle +48-665-440-363 665-440-363,

2. Definice

Osobní údaje – veškeré informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné jedním nebo více konkrétními faktory určujícími fyzický, fyziologický, genetický, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita, včetně IP zařízení, lokalizačních údajů, online identifikátoru a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie a jiné podobné technologie.

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Użytkownik – jakákoli fyzická osoba navštěvující webové stránky

Servis – webové stránky provozované na internetu pod doménou www.allwindows.eu spolu se souborem všech služeb dostupných na Webu, umožňujících Uživatelům využívat nabízené funkcionality Webu;

EHP – Evropský hospodářský prostor zahrnující členské státy Evropské unie plus Island, Norsko i Lichtenštejnsko. Na ty druhé se vztahuje GDPR podle Dohody o EHP

Třetí země– každý stát, který není účastníkem EHP;

Zásady ochrany osobních údajů – je třeba chápat jako tento dokument s názvem „Zásady ochrany osobních údajů“;

3. Obecná informace

 1. Webové stránky mohou používat uživatele s přístupem k internetu.
 2. Web shromažďuje Osobní údaje, které jsou shromažďovány v IT systémech, když uživatel Webové stránky sleduje (navštíví) Webové stránky – jedná se pouze o běžné systémové logy a informace, které prohlížeč zasílá představujíc se tj. údaje týkající se návštěvy daného Uživatele na Webu (IP adresa, název domény, typ prohlížeče, typ operačního systému atd.)
 3. Webové stránky shromažďují pouze ty Osobní údaje, které jsou nezbytné a přiměřené pro účely, pro které budou zpracovávány. Používání Webu nevyžaduje, aby Uživatel poskytl Správci své osobní údaje, tedy údaje umožňující zjištění jeho identity (např. jména a příjmení, data narození, telefonního čísla). V rámci používání těchto webových stránek však může být Uživatel požádán o poskytnutí svých osobních údajů Správci pro účely konkrétních činností, např. kontaktní formulář pro kontaktování konzultanta. Poskytnutí těchto osobních údajů (např. e-mailové adresy) je dobrovolné, ale zároveň nezbytné k dosažení účelu, pro který byly poskytnuty. Poskytnutím výše uvedených údajů Uživatel souhlasí s použitím a zpřístupněním svých osobních údajů pro uvedené účely.
 4. Údaje ve statistických systémech (např. Google Analytics) jsou shromažďovány anonymně.
 5. Z technických důvodů mohou některé oblasti Webu používat soubory cookie.
  Soubory Cookie jsou soubory nebo části informací, které mohou být uloženy v počítači Uživatele při návštěvě této webové stránky. Soubory cookie pomáhají analyzovat návštěvníky webu a informovat správce webu o jejich návštěvě. Soubory cookies umožňují webovým stránkám vás automaticky rozpoznat. Díky nim může webová aplikace přizpůsobit své reakce potřebám a preferencím uživatele, shromažďovat a pamatovat si informace o jím provedených volbách. Správce nepoužívá soubory cookie ke shromažďování informací, které umožňují určit identitu Uživatele. Správce může používat soubory cookie k rozpoznání uživatelů a ke shromažďování obecných statistických informací o tom, jak tyto webové stránky používají. Vlastník nepoužívá cookies ke shromažďování osobních údajů, jako jsou: jméno, příjmení nebo emailová adresa.

Uživatel může soubory cookies smazat – tyto soubory jsou uloženy na pevném disku nebo v internetovém prohlížeči. Chcete-li omezit nebo zablokovat soubory cookie umístěné Správcem nebo jakoukoli jinou webovou stránkou, nebo dostávat upozornění o umístěných souborech cookie nebo se zcela odhlásit z jejich přijímání, musíte provést příslušná nastavení prohlížeče. Chcete-li zjistit, jak to udělat, použijte funkci „Nápověda“ ve vyhledávači. Upozorňujeme však, že odmítnutí souborů cookie vám může zabránit v používání určitých funkcí této webové stránky.

4. Účely, právní základy a doba zpracování údajů

Správce Osobních Údajů může zpracovávat osobní údaje pro následující účely:

 1. za účelem komunikace, identifikace a zodpovězení dotazu Uživatele prostřednictvím Webu
  Právním základem zpracování Osobních údajů pro výše uvedený účel je souhlas Uživatele, tzn. čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Osobní údaje Uživatele budou zpracovávány po dobu nezbytnou k zodpovězení dotazu nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 2. vyřizování stížností
  Právním důvodem ke zpracování Osobních údajů je plnění zákonné povinnosti, tzn. čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR a oprávněný zájem Správce osobních údajů tzn. čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR spočívající v šetření Správcem osobních údajů případné nároky a obranu proti takovým nárokům. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k posouzení stížnosti, po dobu promlčení nároků ze stížnosti a po dobu nezbytnou k obraně proti nárokům stěžovatele.
 3. za účelem činění úkonů směřujících k uzavření smlouvy / navázání spolupráce
  a / nebo za účelem plnění smlouvy / spolupráce Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR
  V souvislosti s úkony učiněnými k uzavření smlouvy nebo její realizaci kontaktuje správce za oprávněným účelem zaměstnance / spolupracovníky klientů a zhotovitele. Kromě toho může správce údajů od dodavatele získat základní údaje o svém zaměstnanci/spolupracovníkovi (jméno a příjmení, místo zaměstnání nebo spolupráce, telefonní číslo a v určitých situacích číslo dokladu s fotografií) v souvislosti s plněním smlouvy, ke které se údaje vztahují, od subjektu, se kterým je tato osoba zaměstnána nebo spolupracuje. Údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení až do uplynutí lhůt pro uplatnění nároků z ní vyplývajících.
 4. za účelem přizpůsobení obsahu Webových stránek preferencím Uživatele, komunikace s Uživatelem, optimalizace používání Webových stránek, za účelem vytváření statistik, prezentace personalizovaného obsahu na Webu přizpůsobeného preferencím a zájmům Uživatele, personalizace a prezentace reklam zobrazovaných na jiných webových stránkách, aplikacích,, webové stránky, provádění průzkumů a odhalování bot a zneužití ve službách analýzy aktivit marketingových nástrojů a zajištění bezpečnosti používání webových stránek.Zpracování Osobních údajů Uživatele pro výše uvedené účely je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce osobních údajů tzn. k zajištění řádného fungování webových stránek a provádění propagačních a marketingových aktivit, včetně zohlednění charakteristik příjemců při prováděných činnostech jakož i zabezpečení webových stránek před pokusy o nezákonný zásah do webových stránek, např. pokusy o nabourání se do webových stránek neoprávněnými osobami tzn.. čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR. Osobní údaje zpracovávané pomocí cookies budou zpracovávány po předchozím souhlasu Uživatele. Osobní údaje budou zpracovávány do doby, než subjekt údajů vznese námitku – z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací – proti zpracování svých osobních údajů, a to také pro marketingové účely.

5. Předávání osobních údajů

Správce shromážděné Osobní údaje nepředává třetím osobám, s výjimkou subjektů zpracovávajících Osobní údaje na žádost Správce a v případě, že je takový přenos nezbytný z důvodu právních předpisů. V popsaném případě v předchozí větě je rozsah poskytovaných údajů omezen na údaje nezbytné pro účely sdílení. Některé ze subjektů, se kterými spolupracujeme, mají sídlo mimo EHP. V souvislosti s přenosem Osobních údajů mimo EHP ověřujeme, že tyto subjekty zaručují vysokou úroveň ochrany Osobních údajů.

6. Vaše práva

Jako osoba, jejíž údaje budou zpracovávány, máte právo:

 • přístup k vašim osobním údajům a získání informací uvedených v čl. 15 odst. 1 a 2 GDPR, včetně pořízení kopie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, na základě a zásad uvedených v čl. 15 GDPR;
 • požadovat opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů na základě a v případech uvedených v čl. 16 GDPR;
 • požadovat odstranění vašich osobních údajů na základě a zásad uvedených v čl. 17 GDPR;
 • požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů na základě a zásad uvedených v čl. 18 GDPR;
 • požadovat informace o příjemcích, kterým byly osobní údaje zpřístupněny a které byly následně opraveny, vymazány nebo jejich zpracování omezeno, a to na základě a zásad uvedených v čl. 19 GDPR;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to na základě a zásadách uvedených v čl. 21 GDPR s přihlédnutím k bodu IV tohoto odstavce;
 • zasílat osobní údaje jinému správci na základě a zásad uvedených v čl. 20 GDPR
 • zasílat osobní údaje jinému správci na základě a zásad uvedených ve čl. 20 GDPR (tzv. právo na přenositelnost osobních údajů).
 • odvolání souhlasu na zpracování osobních údajů, a to na základě zásad uvedených v čl. 7 GDPR.

7. Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů. V současné době je tímto orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Abychom zajistili, že Zásady ochrany osobních údajů vždy splňují aktuální požadavky stanovené zákonem, vyhrazujeme si právo je kdykoli změnit. Výše uvedené platí také v případech, kdy Zásady ochrany osobních údajů vyžadují změny tak, aby zahrnovaly nové nebo změněné produkty nebo služby webových stránek.