Startpagina / Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Wij streven ernaar dat u zich veilig voelt op onze Website, dus uw privacy en gegevensbescherming zijn erg belangrijk voor ons. Wij verzekeren u dat uw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en dat alles in het werk wordt gesteld om er zorgvuldig en verantwoordelijk mee om te gaan.

1. Gegevens van de beheerder

De beheerder van uw persoonsgegevens in de zin van de RODO is All Windows Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met maatschappelijke zetel in Nysa, ul. Karpacka6, 48-303 Nysa, ingeschreven in het ondernemersregister van de Nationale rechtbank onder KRS nr.: 0000345467, waarvan de documentatie wordt bewaard door de districtsrechtbank in Opole VIII Economische afdeling van de Nationale rechtbank, NIP: 7531608850, REGON: 531212343.

In alle kwesties met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking door te schrijven naar: marzena.straub@allwindows.eu – Toezichthouder gegevensbescherming – Marzena Straub, of door te bellen naar het nummer tel. 665-440-363,

2. Definities

Persoonsgegevens – alle informatie over een natuurlijke persoon die geïdentificeerd of identificeerbaar is aan de hand van een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit, waaronder IP-gegevens van het apparaat, locatiegegevens, internetidentificatie en informatie verzameld via cookies en andere soortgelijke technologie.

RODO – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Gebruiker – elke natuurlijke persoon die de Website bezoekt

Website – een website die actief is op het internet onder het domeinwww.allwindows.eu, samen met een set van alle diensten die beschikbaar zijn op de Website, zodat Gebruikers de aangeboden functionaliteiten van de Website kunnen gebruiken;

EER – Europese Economische Ruimte die bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. De RODO is van toepassing op deze laatste krachtens de EER-Overeenkomst;

Derde land – elk land dat geen lid is van de EER;

Privacybeleid – betekent dit privacybeleid;

3 Algemene informatie

 1. De Website kan worden gebruikt door Gebruikers die toegang hebben tot het internet.
 2. De Service verzamelt Persoonsgegevens van Gebruikers, die worden verzameld in IT-systemen wanneer de Gebruiker de Service bekijkt (bezoekt) – dit zijn uitsluitend gewone systeemlogs en informatie die de browser verstuurt wanneer deze zichzelf presenteert, d.w.z. gegevens over een bepaald bezoek van een Gebruiker aan de Service (IP-adres, domeinnaam, type browser, type besturingssysteem, etc.).
 3. De Service verzamelt alleen Persoonsgegevens die noodzakelijk en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Voor het gebruik van de Website hoeft de Gebruiker de Beheerder niet te voorzien van zijn/haar persoonlijke gegevens, d.w.z. gegevens waarmee zijn of haar identiteit kan worden vastgesteld (zoals naam, geboortedatum en telefoonnummer). Als onderdeel van uw gebruik van deze website kan u echter worden gevraagd om uw persoonlijke gegevens aan de beheerder te verstrekken voor specifieke activiteiten, bijvoorbeeld een contactformulier om in contact te komen met een adviseur. Het verstrekken van deze persoonlijke gegevens (bijv. e¬mailadres) is vrijwillig, maar tegelijkertijd noodzakelijk om het doel te bereiken waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Door bovengenoemde gegevens in te dienen, gaat de Gebruiker akkoord met het gebruik en de bekendmaking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor de aangegeven doeleinden.
 4. Gegevens in statistieksystemen (bijv. Google Analytics) worden anoniem verzameld.
 5. Om technische redenen kunnen sommige delen van de Website cookies gebruiken.
  Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen wanneer u deze website bezoekt. Cookies helpen om bezoekers op websites te analyseren en hun beheerders op de hoogte te stellen wanneer ze worden bezocht. Met cookies kunnen websites u automatisch herkennen. Ze stellen de websiteapplicatie in staat om haar antwoorden af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van de gebruiker, waarbij informatie over de keuzes van de gebruiker worden verzameld en onthouden. De Beheerder gebruikt geen cookies om informatie te verzamelen waarmee de Gebruiker kan worden geïdentificeerd. De beheerder kan cookies gebruiken om gebruikers te herkennen en algemene statistische informatie over hun gebruik van deze website te verzamelen. De eigenaar gebruikt geen cookies om persoonlijke gegevens zoals naam of e-mailadres te verzamelen.

De gebruiker kan cookies verwijderen – deze cookies worden opgeslagen op de harde schijf of in de webbrowser. Om het plaatsen van cookies door de Beheerder of een andere website te beperken of te blokkeren, om meldingen van geplaatste cookies te ontvangen of om het ontvangen van cookies helemaal uit te schakelen, dient u de juiste browserinstellingen te kiezen. Gebruik de functie ‘Help’ in de zoekmachine om erachter te komen hoe je dit moet doen. Houd er ook rekening mee dat u door het weigeren van cookies mogelijk niet kunt profiteren van bepaalde mogelijkheden die deze website biedt.

4. Doelen, rechtsgrondslag en duur van gegevensverwerking

De Beheerder van Persoonsgegevens mag Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. om te communiceren, te identificeren en te reageren op de vraag van de Gebruiker via
  De rechtsgrondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden is de toestemming van de Gebruiker, d.w.z. kunst. 6 lid. 1(a) RODO. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de periode die nodig is om uw vraag te beantwoorden of totdat u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekt.
 2. om klachten te behandelen
  De wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens is het voldoen aan een wettelijke verplichting, d.w.z. kunst. 6(1)(c) RODO en het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, d.w.z. kunst. 6 lid. 1(f) van de RODO bestaande uit het doen gelden van mogelijke claims door de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en het voeren van verweer tegen dergelijke claims. De persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de periode die nodig is om de klacht te verwerken, de verjaringstermijn van vorderingen uit de klacht en de periode die nodig is om verweer te voeren tegen de vorderingen van de eiser.
 3. om stappen te ondernemen om een contract/samenwerking aan te gaan en/of om het contract/samenwerking uit te voeren
  De rechtsgrondslag voor de verwerking vanpersoonsgegevens is art. 6 lid. 1(b) RODO
  De beheerder neemt, in verband met acties die worden ondernomen voor het sluiten van een contract of de uitvoering ervan, contact op met werknemers/medewerkers van klanten en cliënten voor een legitiem doel. Daarnaast kan de voor de verwerking verantwoordelijke van de contractant de basisgegevens verkrijgen van zijn werknemer/medewerker (naam, plaats van tewerkstelling of samenwerking, telefoonnummer en, in bepaalde situaties, foto-identificatienummer) in verband met de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene in dienst is of samenwerkt. De gegevens worden verwerkt voor de duur van het contract en, na beëindiging van het contract, tot het vervallen van eventuele vorderingen die hieruit voortvloeien.
 4. om de inhoud van de Website aan te passen aan de voorkeuren van de Gebruiker, om met de Gebruiker te communiceren, om het gebruik van de Website te optimaliseren, om statistieken te maken, om gepersonaliseerde inhoud op de Website te presenteren die is afgestemd op de voorkeuren en interesses van de Gebruiker, om advertenties die op andere sites, applicaties en websites worden weergegeven, te personaliseren en te presenteren, om enquêtes uit te voeren en om bots en misbruik van de Website op te sporen in het kader van de analyse van de activiteiten van marketingtools en om de veiligheid van het gebruik van de Website te garanderen.De verwerking van de Persoonsgegevens van de Gebruiker voor de bovengenoemde doeleinden is noodzakelijk voor doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de Verantwoordelijke voor de Persoonsgegevens, d.w.z. om de Website goed te laten functioneren en om promotie- en marketingactiviteiten uit te voeren, waarbij ook rekening wordt gehouden met de kenmerken van de ontvangers in de uitgevoerde activiteiten, en om de Website te beschermen tegen pogingen tot onrechtmatige inmenging in de Website door onbevoegden, bijvoorbeeld pogingen tot hacken van de Website door onbevoegden. kunst. 6 lid. 1(f) RODO. Persoonlijke gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, worden verwerkt met voorafgaande toestemming van de Gebruiker. Persoonsgegevens worden verwerkt totdat de betrokkene bezwaar maakt – op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie – tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, inclusief voor marketingdoeleinden.

5. Overdracht van persoonlijke gegevens

De Beheerder draagt de verzamelde Persoonsgegevens niet over aan derden, met uitzondering van entiteiten die Persoonsgegevens verwerken namens de Beheerder en waar een dergelijke overdracht noodzakelijk is vanwege wettelijke voorschriften. In het in de vorige zin beschreven geval wordt de reikwijdte van de verstrekte gegevens beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van toegang. Sommige van de entiteiten waarmee we samenwerken, zijn gevestigd buiten de EER. In verband met de overdracht van Persoonsgegevens buiten de EER, controleren we of deze entiteiten garanties bieden voor een hoog niveau van bescherming van Persoonsgegevens.

6. Bevoegde rechten

Als de persoon wiens gegevens ik verwerk, heb je het recht om:

 • toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en de informatie te verkrijgen waarnaar wordt verwezen in Art. 15 para. 1 en 2 van de RODO, met inbegrip van het verkrijgen van een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van en in overeenstemming met de beginselen die zijn uiteengezet in Art. 15 RODO;
 • verzoeken om rectificatie of aanvulling van zijn/haar persoonsgegevens op de gronden en in de gevallen die zijn vastgelegd in Art. 16 RODO);
 • verzoeken om verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens op de gronden en onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in Art. 17 RODO;
 • verzoeken om beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens op de gronden en principes die worden uiteengezet in Art. 18 RODO;
 • informatie opvragen over de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt en vervolgens zijn gerectificeerd, gewist of beperkt, op basis van en met inachtneming van de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel. 19 RODO;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking, op grond van de gronden en principes zoals uiteengezet in Art. 21 RODO met inachtneming van clausule IV van deze clausule;
 • om zijn of haar persoonsgegevens (die eerder aan de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verstrekt) in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen op basis van en in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in Art. 20 para. 1 RODO;
 • om persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke op basis van en onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in Art. 20 RODO (het zogenaamde recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens).
 • om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, op basis en op de gronden beschreven in Art. 7 RODO.

7 Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Momenteel is deze autoriteit de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens – ul. Stawki 2, 00-193 Warschau.

8 Wijzigingen in het privacybeleid

Om ervoor te zorgen dat het Privacybeleid te allen tijde voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht voor om het te allen tijde te wijzigen. Het bovenstaande is ook van toepassing in gevallen waarin het Privacybeleid moet worden aangepast om nieuwe of gewijzigde producten of diensten van de Website te dekken.